Добре дошли в уебсайта на Мебели Грудев!

Фирма Импала ООД е специализирана в производството на корпусни мебели по индивидуален проект. Вече 11 години ние продължаваме да развиваме компанията, като залагаме на усъвършенстване методите на работа с нови машини и технологии и повишавайки квалификацията на персонала, за налагането на продукт, адекватен с търсенето на пазара.

Фирма „ИМПАЛА” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в „ИМПАЛА” ООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0058-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По проекта беше въведена в експлоатация Линия за интегрирано производство на корпусна мебел (1бр.), която се състои от Робот за разкрояване с ЦПУ - 1бр. и 5-осен обработващ център с ЦПУ - 1бр. Производственото оборудване е интегрирано с Единен софтуер за управление и Бар код система, а включената към Линията аспирационна система спомага за намаляване на количеството емисии отделяни в атмосферата. Тя се използва за производството два продукта: мебели от дървесина за спални и мебели от дървесина за столови и всекидневни. Посредством закупеното оборудване е внедрено пилотно за България технологично решение, което представлява ИКТ базирана производствена (процесна) иновация. Иновацията се състои в значително подобрен начин на производство на корпусна мебел чрез значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и софтуера. Внедреното технологично решение (интегрирано производство на корпусна мебел), се основава на най-съвременни цифрови технологии за обмен на данни в реално време между производственото оборудване. То прилага последно поколение информационни и комуникационни технологии в производствения процес, известни като Индустрия 4.0 и има потенциала да подобри значително начина на производство на корпусна мебел в България, като направи производствения процес интегриран, „интелигентен” и напълно автоматизиран. С внедряването му за първи път в мебелната промишленост в България производственият процес ще се управлява и програмира напълно интегрирано и автоматично чрез единен софтуер за управление и бар код система. Така изпълнението на проекта ще има демонстрационен характер, показващ как българско мебелно предприятие може да премине към интелигентна автоматизация на производството в унисон с глобалното развитие на четвъртата индустриална революция и в съответствие с одобрената от 30 август 2017г. „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, чиято визия е „към 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0.” Чрез въведената в експлоатация Линия за интегрирано производство на корпусна мебел, употребата на суровини и спомагателни материали ще се сведе до:
- Намалено количество използвани суровини при производството на единица продукция:
1. за продукт мебели от дървесина за спални:
 намаление на ПДЧ с 9,28%
 намаление на ХДФ с 9,28%
2. за продукт мебели от дървесина за столови и всекидневни:
 намаление на ПДЧ с 9,28%
 намаление на МДФ с 9,28%
 намаление на ХДФ с 9,29%

Среднопретеглена стойност на намалението за двата продукта: 1.8534%
 По-ефективно управление на отпадъци при производството на единица продукция: 1. за продукт мебели от дървесина за спални:
 намаление на код 03 01 05 Талаш, изрезки, дървен материал, различни от тези с код 03 01 04 с 76,85%
 намаление на код 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с 0,24%

2. за продукт мебели от дървесина за столови и всекидневни:
 намаление на код 03 01 05 Талаш, изрезки, дървен материал, различни от тези с код 03 01 04 с 74,09%
 намаление на код 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с 1,04%
Среднопретеглена стойност на намалението за двата продукта: 38.0470%
 Преминаване от степен „оползотворяване” към първа степен „предотвратяване” съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при управление на отпадък и за двата продукта за: 03 01 05 Талаш, изрезки, дървен материал, различни от тези с код 03 01 04 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
 Намаляване на специфичен отпадъчен поток: код 15 01 10 Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
 Намалено количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция с 7.3683%
 Намалено количество емисии от производството По този начин доставената, монтирана и въведена в експлоатация производствена линия доведе до подобряване ресурсната ефективност на производството чрез по-устойчиво използване на суровините, намаляване на количеството некачествена продукция/отпадъци, предотвратяване на производствен отпадък и намаляване на емисиите от производствената дейност.


ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 27.09.2019г. от 14:00 часа в офиса на „ИМПАЛА” ООД, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона ЗОРА, ул. „Цар Освободител”. Целта на пресконференцията е мултиприциране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.

ПОКАНА за кръгла маса

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 27.09.2019г. от 10:00 часа в офиса на „ИМПАЛА” ООД, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона ЗОРА, ул. „Цар Освободител”. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиприциране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.

„ИМПАЛА” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 по проект „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „ИМПАЛА” ООД.

Обща стойност: 854 250.00лв., от които 508 278.75 лв. европейско и 89 696.25 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.


© 2009-2016 “Импала” ООД
уеб разработка от Advanor